Jail Vibhag , Karyalay Pradhan Mukhya Van Sanrakhsak & Rajya Van Vikas Nigam Ltd. Bhopal Combined Recruitment Test 2017

 

(Exam Date 18th July 2017_Day1_Shift1_09AM)

(Exam Date 18th July 2017_Day1_Shift2_12PM)

(Exam Date 18th July 2017_Day1_Shift3_03PM)

(Exam. Date 19th July 2017_Day2_Shift1_09AM)

(Exam. Date 19th July 2017_Day2_Shift2_12PM)

(Exam. Date 19th July 2017_Day2_Shift3_03PM)

(Exam. Date 21st July 2017_Day3_Shift1_09AM)

(Exam. Date 21st July 2017_Day3_Shift2_12PM)

(Exam. Date 21st July 2017_Day3_Shift3_03PM)

(Exam. Date 22nd July 2017_Day4_Shift1_09AM)

(Exam. Date 22nd July 2017_Day4_Shift2_12PM)

(Exam. Date 22nd July 2017_Day4_Shift3_03PM)

(Exam Date 24th July 2017_Day5_Shift1_09AM)

(Exam Date 24th July 2017_Day5_Shift2_12PM)

(Exam Date 24th July 2017_Day5_Shift3_03PM)

(Exam Date 25th July 2017_Day6_Shift1_09AM)

(Exam Date 25th July 2017_Day6_Shift2_12PM)

(Exam Date 25th July 2017_Day6_Shift3_03PM)

(Exam Date 27th July 2017_Day7_Shift1_09AM)

(Exam Date 27th July 2017_Day7_Shift2_12PM)

(Exam Date 27th July 2017_Day7_Shift3_03PM)

(Exam Date 28th July 2017_Day8_Shift1_09AM)

(Exam Date 28th July 2017_Day8_Shift2_12PM)

(Exam Date 28th July 2017_Day8_Shift3_03PM)