Directorate of Akikrit Bal Vikas Seva Recruitment Test 2017 (for Mahila Paryavekshak and Paryavekshak Mahila Aganwadi Karyakarta)

 

(Exam. Date 25/03/2017 Time 9:30 AM to 12:30 Noon)

(Exam. Date 25/03/2017 Time 2:30 PM to 5:30 PM)

(Exam. Date 26/03/2017 Time 9:30 AM to 12:30 Noon)

(Exam. Date 26/03/2017 Time 2:30 PM to 5:30 PM)

(Exam. Date 27/03/2017 Time 9:30 AM to 12:30 Noon)

(Exam. Date 27/03/2017 Time 2:30 PM to 5:30 PM)

(Exam. Date 28/03/2017 Time 9:30 AM to 12:30 Noon)

(Exam. Date 28/03/2017 Time 2:30 PM to 5:30 PM)

(Exam. Date 29/03/2017 Time 9:30 AM to 12:30 Noon)

(Exam. Date 29/03/2017 Time 2:30 PM to 5:30 PM)

(Exam. Date 30/03/2017 Time 9:30 AM to 12:30 Noon)

(Exam. Date 30/03/2017 Time 2:30 PM to 5:30 PM)

(Exam. Date 31/03/2017 Time 9:30 AM to 12:30 Noon) (Paper- A)

(Exam. Date 31/03/2017 Time 9:30 PM to 12:30 Noon) (Paper- B)

(Exam. Date 31/03/2017 Time 2:30 PM to 5:30 PM) (Paper-A)

(Exam. Date 31/03/2017 Time 2:30 PM to 5:30 PM) (Paper-B)