Samagra Samajik Surksha Vistar Adhikari Recruitment Test - 2017

 

(Exam. Date 01/07/2017 Time 9:00 AM to 12:00 Noon - Shift - 1 )

(Exam. Date 01/07/2017 Time 02:00 PM to 5:00 PM - Shift - 2)

(Exam. Date 02/07/2017 Time 9:00 AM to 12:00 Noon - Shift  - 1)

(Exam. Date 02/07/2017 Time 02:00 PM to 5:00 PM - Shift  - 2)